ข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้จัดทำและดูแลโดยบริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด เนื้อหาที่ปรากฏอยู่นี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ข้อมูล มิได้ถือเป็นการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่อย่างใด อีกทั้งข้อมูลที่ปรากฏยังเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน การรับรองใด ๆ โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำรับรองที่ส่อนัยเกี่ยวกับการขาย ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง การมิได้ล่วงสะเมิดสิทธิบุคคลหนึ่งบุคคลใดล้วนไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ฯ

บริษัทฯ แชสและบริษัทฯ ในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อมหรือโดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเิอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเิกิดข้อมูลที่ท่านนำไปใช้ สำเนาหรือการเปิดเผยเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ มิได้รับประกันถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ครบถ้วน ความเหมาะสมหรือวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ แชสไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ที่ต้องปรับปรุงข้อมูลและปฏิเสธความรับผิดไม่ว่ากรณีใด ๆ สำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้น

เว็บไซต์หรือหน้าต่าง ๆ ที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ มิได้อยู่ภายใต้การบริการและดูแลจัดการโดยบริษัทฯ แชส บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบถึงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือซอฟท์แวร์ของเว็บไซต์หรือหน้าต่าง ๆ เหล่านี้ และบริษัทฯ แชสมิได้ให้การรับรองความถูกต้อง ความเชื่อถือของข้อมูลและไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับความเสียหาย สูญหายหรือค่าใช้จ่าย ๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น

ติดต่อ

ทีมบริการ

+66 (0) 2661 6522

สำนักงานภูเก็ต

+66 (0) 7623 8211

ประเภทการประกันภัย