การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด

ในปัจจุบันการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดได้เข้ามามีบทบาทแทนการประกันอัคคีภัย เนื่องจากความคุ้มครองที่ครอบคลุม กรมธรรม์มิได้อธิบายส่วนที่ให้ความคุ้มครอง แต่ระบุว่าอะไรก็ตามที่มิได้อยู่ในข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ถือว่าได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้น

โดยทั่วไปนั้น กรมธรรม์คุ้มครอง “การเสี่ยงภัยทุกชนิด” ที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติซึ่งรวมถึงไฟไหม้ ฟ้าฝ่า ภัยจากอากาศยาน ภัยจากการระเบิด ภัยจากแผ่นดินไหว ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ความเสียหายจากท่อน้ำดับเพลิงรั่ว ความเสียหายจากน้ำ การรั่วของเครื่องพรมน้ำอัตโนมัติ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากการกระทำอันป่าเถื่อนและเจตนาร้าย ภัยจากควัน ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า ไฟป่า ภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิัสัย และ/หรือไม่มีการลุกไหม้หรือการระเบิด และรวมถึงความสูญเสียหรือเสียหายจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ รวมถึง การถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เป็นต้้น

ไม่ว่าสถานที่ใช้จะเป็นที่อยู่อาศัย อาคารร้านค้า หรือแหล่งอุตสาหกรรม เราสามารถออกแบบนำเสนอการประกันภัยที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงอันพึงมีในแต่ละประเภทของความเสี่ยง

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • ประเภทของการใช้สถานที่
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • ทุนประกันภัยทั้งหมด

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะชดใช้ผู้เอาประกันภัยต่อความสูญเสียของรายได้ หรือผลกำไรขั้นต้นหรือค่าใช้จ่ายคงที่ และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อันสืบเนื่องมาจากผลแห่งความเสียหายต่อสถานที่หรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยจากภัยต่าง ๆ ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์การเสี่ยงภัยทุกชนิด

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • การกำหนดทุนประกันภัย (รายได้/ผลกำไรขั้นต้น/ค่าใช้จ่ายคงที่)
 • ทุนประกันภัยทั้งหมด
 • ระยะเวลาการชดใช้* (จำนวนเดือน)

*เป็นระยะเวลาที่ผลของธุรกิจหยุดชะงัก อันเป็นผลเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและเป็นระยะเวลาที่ความสูญเสียจะได้รับการชดใช้ภายใต้กรมธรรม์นี้

การประกันภัยสิทธิการเช่า

การประกันภัยสิทธิการเช่าจะชดใช้ผู้เอาประกันภัยต่อการสูญเสียสิทธิการเช่า เนื่องจากอัคคีภัย ลมพายุ การระเบิด แผ่นดินไหว อากาศยาน รวมถึงการเสียหายโดยตรงอันเกิดขึ้นจากวัตถุตกจากอากาศยาน จนเป็นเหตุให้สถานที่เช่านั้นได้รับความเสียหายทั้งหมด หรือบางส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งตามกฎหมายหรือเทศบัญญัิติถือว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้สถานที่ประกอบกิจการอีกต่อไปได้ และผู้ให้เช่าได้บอกเลิกสัญญาเช่าด้วยเหตุดังกล่าว

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • รายละเอียดสัญญาสิทธิการเช่า
 • ทุนประกันภัยทั้งหมด
 • ผู้รับผลประโยชน์

การประกันภัยการก่อการร้าย

การประกันภัยการก่อการร้ายให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายของอาคาร ทรัพย์สิน หรือรายได้ของผู้เอาประกันภัย โดยเหตุจากการกระทำก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาของกรมธรรม์

ภัยก่อการร้าย ในคำจำกัดความของกรมธรรม์การก่อการร้าย ให้หมายถึงการกระทำซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อหวังผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว

ไม่ว่าสถานที่เอาประกันภัยจะเป็นอาคารร้านค้า แหล่งอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งอาคารใด ๆ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สามารถจัดทำการประกันภัยการก่อการร้ายได้

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • ทุนประกันภัยทั้งหมด
 • ประมาณการผลกำไร/รายได้ต่อปี
 • ระยะเวลาการชดใช้

ติดต่อ

ทีมบริการ

+66 (0) 2661 6522

สำนักงานภูเก็ต

+66 (0) 7623 8211

ประเภทการประกันภัย