การประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด

การประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิดจะชดใช้ผู้เอาประกันภัยต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย โดยมีเหตุจากภายนอก อาทิเช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากลมพายุ ภัยจากการระเบิด และภัยอื่น ๆ ที่มิได้อยู่ในข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

โดยปรกติทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ชนิดนี้จะรวมพวกทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ, PDAs, แล็บท็อป, กล้องถ่ายรูปดิจิตอล และอื่น ๆ

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • รายการรายละเอียดทรัพย์สิน (ยี่ห้อ, รุ่น, ทุนประกันภัย)
 • ทุนประกันภัยทั้งหมด

การประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงาน

การประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงานให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียอันเกิดจากการฉ้อโกง การยักยอก การลักขโมย หรือการฉ้อฉลเงินหรือสต็อคโดยพนักงานของบริษัท

ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยทั้งในลักษณะการเลือกระบุชื่อบุคคลและตำแหน่งของพนักงานเป็นบางส่วน หรืออาจเป็นพนักงานทุกคนก็ได้

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
 • จำนวนพนักงานและตำแหน่ง

การประกันภัยชดเชยผู้เล่นกอล์ฟ

การประกันภัยชดเชยผู้เล่นกอล์ฟคุ้มครองผู้เล่นกอล์ฟจาก:

 • ความรับผิดตามกฎหมายที่มีต่อบุคคลทั่วไป ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยให้กับบุคคลภายนอกแทนผู้เอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายให้ต้องจ่ายเป็นการชดเชยโดยผลจากการเล่น หรือการซ้อมกอล์ฟของผู้เอาประกันภัยบนสนามกอล์ฟทุกแห่ง หรือสนามซ้อมกอล์ฟในประเทศไทย/ทั่วโลก (หากเข้าข่าย) ที่ทำให้บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเกิดความเสียหาย
 • อุบัติเหตุที่ทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือทุพพลภาพชั่วคราวหรือถาวร
 • อุปกรณ์กอล์ฟสูญหาย (รวมทั้งไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ และรถเข็นถุงกอล์ฟ)
 • ให้เป็นรางวัลสำหรับการตี “โฮลอินวัน”

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
 • ผู้รับผลประโยชน์

การประกันภัยสำหรับเงิน

การประกันภัยสำหรับเงินจะชดใช้ความสูญเสียของเงินของผู้เอาประกันภัย อันเป็นผลจากสาเหตุต่อไปนี้ ความรับผิดสูงสุดของผู้รับประกันภัยจะไม่สูงกว่าจำนวนจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 • ความสูญเสียของเงินเพื่อจ่ายค่าจ้างและ/หรือเงินเดือนขณะที่ขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงินสู่สถานที่เอาประกันภัย เพื่อจ่ายค่าจ้างและ/หรือเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย และขณะที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัยจนกระทั่งจ่ายออกไปโดยมีเงื่อนไขบังคับว่า นอกเวลาทำงานเงินที่เหลือจากการจ่ายทั้งหมดต้องเก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ซึ่งได้ปิดล็อคไว้เรียบร้อย
 • ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทำงาน ซึ่งดูแลโดยผู้รักษาทรัพย์ อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือความพยายามกระทำการดังกล่าว
 • ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยนอกเวลาทำงาน ขณะที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยซึ่งได้ปิดล็อคไว้เรียบร้อย อันเกิดจากการโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัย ห้องนิรภัย หรือความพยายามกระทำการดังกล่าว
 • ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกัยภัย ขณะที่ทำการขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือความพยายามกระทำการดังกล่าว
 • ความเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย สถานที่เอาประกันภัย และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัย ห้องนิรภัย หรือความพยายามกระทำการดังกล่าว

การขยายความคุ้มครองต่อการทุจริตโดยพนักงาน ก็สามารถจัดทำเพิ่มเติมได้

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

ติดต่อ

ทีมบริการ

+66 (0) 2661 6522

สำนักงานภูเก็ต

+66 (0) 7623 8211

ประเภทการประกันภัย