การประกันภัยสินค้าทางทะเล

การประกันภัยสินค้าทางทะเลให้ความคุ้มครองต่อสินค้านำเข้า หรือสินค้าส่งออกของผู้เอาประกันภัยจากความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยมีสาเหตุจากอัคคีภัย ภัยระเบิด เรือเกยตื้น เรือจม เรือล่ม เรือชนกัน รถพลิกคว่ำ ชน กัน รถไฟตกราง ความเสียหายของส่วนรวม การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย ฯลฯ ส่วนความคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิดบริษัทฯ สามารถจัดความคุ้มครองให้ได้สำหรับสินค้าโดยทั่วไป

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • ชนิดสินค้าที่เอาประกันภัย
 • ช่วงระยะและเส้นทางการขนส่ง
 • จำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อการขนส่งแต่ละเที่ยว
 • การกำหนดค่าชดใช้ความเสียหาย
 • ประมาณการขนส่งต่อปี

การประกันภัยสินค้าสำหรับโครงการการก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องจักร

การประกันภัยประเภทนี้คุ้มครองผู้เอาประกันภัยต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าที่มีต่อการขนส่งเครื่องจักรนำเข้า ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างโรงงานหรือการติดตั้ง หรือการขยายธุรกิจ โดยมีสาเหตุจากอัคคีภัย ภัยระเบิด เรือเกยตื้น เรือจม เรือล่ม เรือชนกัน รถพลิกคว่ำ ชน กัน รถไฟตกราง ความเสียหายของส่วนรวม การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย ฯลฯ ส่วนความคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิดบริษัทฯ สามารถจัดความคุ้มครองให้ได้สำหรับสินค้าโดยทั่วไป

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • รายละเอียดโครงการ
 • ชนิดสินค้าที่เอาประกันภัย
 • ช่วงระยะและเส้นทางการขนส่ง
 • จำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อการขนส่งแต่ละเที่ยว
 • การกำหนดค่าชดใช้ความเสียหาย
 • รายการเครื่องจักรสำคัญ
 • ประมาณการมูลค่าของสินค้า

การประกันภัยความล่าช้าในการเริ่มโครงการ

การประกันภัยชนิดนี้จะชดใช้ผู้เอาประกันภัยต่อความสูญเสียผลกำไรขั้นต้น หรือค่าใช้จ่ายคงที่ และ/หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งค่าใช้จ่ายการใช้บริการเงินกู้ อันเป็นผลจากความล่าช้าเกินกำหนดของวันที่จะเริ่มธุรกิจตามที่กำหนด โดยที่ความล่าช้านั้นเกิดจากความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การประกันภัยสินค้าสำหรับโครงการการก่อสร้างหรือติดตั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • รายละเอียดโครงการ
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง/ติดตั้ง
 • วันเริ่มต้นของธุรกิจที่กำหนดไว้
 • การกำหนดทุนประกันภัย (ผลกำไรขั้นต้น/ค่าใช้จ่ายคงที่แบบระบุรายการ)
 • ทุนประกันภัยทั้งหมด
 • ระยะเวลาการชดใช้* (จำนวนเดือน)

*เป็นระยะเวลาที่ผลของธุรกิจหยุดชะงัก อันเป็นผลเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและเป็นระยะเวลาที่ความสูญเสียจะได้รับการชดใช้ภายใต้กรมธรรม์นี้

การประกันภัยการขนส่งในประเทศ

การประกันภัยการขนส่งในประเทศให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อสินค้าที่เอาประกันภัยระหว่างการขนส่งภายในราชอาณาจักรไทย โดยยานพาหนะที่จดทะเบียนใช้บนท้องถนน โดยรถไฟ โดยเครื่องบิน หรือไปรษณีย์

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
 • ประมาณการขนส่งต่อปี
 • จำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อการขนส่งแต่ละเที่ยว
 • การกำหนดค่าชดใช้ความเสียหาย

การประกันภัยเรือสำราญ

การประกันภัยเรือสำราญจะชดใช้ผู้เอาประกันภัยต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเรือสำราญตามจำนวนเงินทุนประกันภัยที่ำำกำหนดไว้ รวมถึงค่าชดเชยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับการบาดเจ็บต่อร่างกายและความเสียหายทางทรัพย์สิน นอกจากนี้กรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในการเรียกร้องค่าชดเชยของบุคคลภายนอก

กรมธรรม์นี้สามารถขยายความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายสำหรับอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลอีกด้วย

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ชื่อเรือสำราญ
 • รายละเอียดเรือ (ยี่ห้อ/รุ่น/เครื่องยนต์)
 • ลักษณะการใช้งาน
 • เส้นทางการเดินทาง
 • ทุนประกันภัยทั้งหมด

การประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการท่าเทียบเรือ

การประกันภัยประเภทนี้จะชดใช้ผู้เอาประกันภัยต่อความรับผิดตามกฎหมาย รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย เพื่อชดเชยความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อเรือสำราญส่วนบุคคล หรือเรือที่ใช้การพาณิชย์ที่เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บต่อร่างกาย ในระหว่างที่อยู่ในความดูแล หรือควบคุมของผู้เอาประกันภัยเพื่อการนำเข้าจอด นำเข้าเก็บรักษา ให้คนดูแลซึ่งรวมทั้งการทำความสะอาด ลากจูง เติมเชื้อเพลิง ซ่อมแซม และเพื่อเทียบท่า

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
 • จำนวนท่าจอด (ท่าจอดบนบกหรือท่าจอดบนผิวน้ำ)

ติดต่อ

ทีมบริการ

+66 (0) 2661 6522

สำนักงานภูเก็ต

+66 (0) 7623 8211

ประเภทการประกันภัย