การประกันชีวิต

การออมเงินเพื่ออนาคตเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้บรรลุความคาดหวัง ไม่มีผู้ใดสามารถรู้อนาคตล่วงหน้า เป็นไปได้ว่าอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักต้องประสบกับสภาวะการเงินขัอข้องเนื่องจากการเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุหรือเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคภัยร้ายแรงของผู้ใดผู้หนึ่งในครอบครัว คุณอาจจะเลือกทำประกันชีวิตแบบคู่ โดยที่ทั้งคุณและคู่ครองได้รับความคุ้มครอง

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ผลประโยชน์/ข้อคุ้มครองที่ต้องการ

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เป็นประกันภัยที่ปกป้องผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกจากอุบัติเหตุทุกขนิด รวมถึงการถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกาย ที่ส่งผลให้การสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร หรือเกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

กรมธรรม์นี้ยังขยายความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการจลาจล และนัดหยุดงาน หรือระหว่างการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์อีกด้วย

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • อายุ
 • อาชีพ
 • ทุนประกันภัย
 • ผู้รับผลประโยชน์
 • ผลประโยชน์/ข้อคุ้มครองที่ต้องการ

การประกันสุขภาพ

การประกันสุขภาพช่วยให้พนักงานสบายใจในเวลาที่ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ รวมทั้งค่าห้องและค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงพยาบาล ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉิน ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน และค่าธรรมเนียมสำหรับการเยี่ยมไข้ของแพทย์ในโรงพยาบาล

ผลประโยชน์ที่มีให้เลือกซื้อ เช่น ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก การชดใช้ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเพิ่มเติมพิเศษ และความช่วยเหลือฉุกเฉิน ก็สามารถนำเสนอเพิ่มเติมได้

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • อายุ
 • ผลประโยชน์/ข้อคุ้มครองที่ต้องการ

การประกันภัยการเดินทาง

ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยนิดในการจัดทำประกันภัยการเดินทางโดยเฉพาะกับเรา เรามีแผนประกันภัยการเดินทางให้เลือกหลากหลายแผนสำหรับการเดินทางลักษณะรายเที่ยว อีกทั้งยังมีแผนรองรับสำหรับผู้เดินทางเป็นประจำอีกด้วย

โดยทั่วไปกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางจะให้ความคุ้มครองต่อการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินหรือส่งตัวกลับ และการรับผิดต่อบุคคลภายนอก อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วย ข้อคุ้มครองเพิ่มเติม อาทิเช่น การลดจำนวนวันเดินทาง การยกเลิกแผนการเดินทาง การสูญเสียหรือเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง สัมภาระ แม้กระทั่งการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง เหล่านี้สามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • อายุ
 • ระยะเวลาเดินทาง
 • ประเทศที่เดินทางไป
 • ผู้รับผลประโยชน์

การประกันภัยโรคมะเร็ง

โรคมะเร็งถือว่าเป็นเรื่องเจ็บปวดไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครทั้งการเจ็บป่วยและการเงิน ต้องใช้เงินจำนวนมากในการรักษาจึงอาจเป็นภาระอันหนักหน่วงต่อคนใกล้ชิดได้ ดังนั้นควรมองหาการประกันภัยโรคมะเร็งเพื่อปกป้องตนเองจากโรคมะเร็งทุกประเภท รวมทั้งโรคมะเร็งผิวหนัง ดีกว่ามีชีวิตกับความเสี่ยงกับโรคร้ายนี้

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • อายุ
 • เพศ
 • ผลประโยชน์/ข้อคุ้มครองที่ต้องการ

ติดต่อ

ทีมบริการ

+66 (0) 2661 6522

สำนักงานภูเก็ต

+66 (0) 7623 8211

ประเภทการประกันภัย