การประกันภัยทุกชนิดสำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง

การประกันภัยทุกชนิดสำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง ให้ความคุ้มครองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างตามสัญญา วัสดุก่อสร้างหรือสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้จัดหามาให้ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยมีสาเหตุมาจากการขาดความชำนาญ การประมาทเลินเล่อ การกระทำของผู้อื่นโดยเจตนาร้าย ภัยพายุหมุน และภัยน้ำท่วม การลักทรัพย์ ไฟไหม้ ฟ้าผ่าและภัยระเบิด ภัยแผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม แผ่นดินเลื่อน ตลอดจนภัยต่างๆ อันสืบเนื่องจากภัยธรรมชาติ

ความเสี่ยงที่สามารถนำมาทำประกันภัยรวมถึงการก่อสร้างอาคารทุกแบบ อาทิ บ้านเรือนทั่วไป อาคารสูง อพาร์ตเม้นท์ (ทั้งที่ใช้อยู่อาศัย และใช้เพื่อการพาณิชย์) สถานศึกษา อาคารโรงงาน สะพาน ถนนทางหลวง และงานโยธาต่าง ๆ กรมธรรม์นี้ได้ขยายความคุ้มครองให้รวมถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบุคคลที่สามต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดจากภัยอันสืบเนื่องจากการงานรับเหมา การก่อสร้างอาคาร หรือโครงการวิศวกรรมโยธา

กรมธรรม์ประเภทนี้จัดทำเอาประกันภัยโดยผู้ว่าจ้าง และ/หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง และรวมไปถึงผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยทั้งหมดด้วยก็ได้

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง
 • ขอบเขตงานก่อสร้าง
 • มูลค่างานก่อสร้างทั้งหมด

การประกันภัยทุกชนิดสำหรับงานติดตั้งเครื่องจักร

การประกันภัยทุกชนิดสำหรับงานติดตั้งเครื่องจักร ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยมีสาเหตุมาจากการขาดความชำนาญ การประมาทเลินเล่อ การกระทำของผู้อื่นโดยเจตนาร้าย ภัยพายุหมุน และภัยน้ำท่วม การลักทรัพย์ไฟไหม้ ฟ้าผ่าและภัยระเบิด ภัยแผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม แผ่นดินเลื่อนตลอดจนภัยต่าง ๆ อันสืบเนื่องจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตั้ง การทดสอบและการทดลองเครื่องจักร กรมธรรม์นี้ได้ขยายความคุ้มครองให้รวมถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบุคคลที่สามต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดจากภัยอันสืบเนืองจากการดำเนินงานโครงการติดตั้ง

โดยปกติผู้เอาประกันภัยในกรมธรรม์การติดตั้งเครื่องจักรได้แก่

 • ผู้ผลิต หรือผู้ขายเครื่องจักร หากผู้ผลิตหรือผู้ขายเป็นผู้ที่ดำเนินงานติดตั้งหรือ
 • บริษัทที่ทำการดำเนินงานติดตั้งหรือ
 • ผู้ซื้อเครื่องจักรที่จะทำการติดตั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • สถานที่ตั้งของงานติดตั้ง
 • ระยะเวลาการติดตั้ง
 • ขอบเขตงานติดตั้ง
 • มูลค่างานติดตั้งทั้งหมด

การประกันภัยความสูญเสียของผลกำไรล่วงหน้า

การประกันภัยความสูญเสียของผลกำไรล่วงหน้าจะชดใช้ผู้เอาประกันภัยต่อความสูญเสียที่เกิดตามจริงอันเป็นผลจากความล่าช้าเกินกำหนดของวันที่จะเริ่มธุรกิจตามที่กำหนดไว้ หรือการเข้ามากระทบการดำเนินธุรกิจที่เรียกว่า “ความล่าช้า” โดยที่ความล่าช้านั้นเกิดจากการหยุดชะงักหนึ่งครั้ง หรือเกินกว่านั้นในระหว่างการก่อสร้าง และ/หรือการทดสอบที่เป็นผลมาจากความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การประกันภัยทุกชนิดสำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง

การเรียกร้องค่าเสียหายอาจอยู่ในรูปของความสูญเสียของผลกำไร หรือค่าใช้จ่ายการใช้บริการเงินกู้ และ/หรือหนี้สิน และ/หรือค่าใช้จ่ายคงที่แบบระบุรายการ และ/หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการลดค่าเสียหายให้น้อยลง) ที่เป็นผลสืบเนืองจากความสูญเสียหรือความเสียหายของรายการทรัพย์สินใด ๆ ที่ได้ประกันไว้ภายใต้การประกันภัยทุกชนิดสำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง จนทำให้มีความล่าช้าในการเริ่มโครงการ

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง
 • วันเริ่มต้นของธุรกิจที่กำหนดไว้
 • การกำหนดทุนประกันภัย (ผลกำไรขั้นต้น/ค่าใช้จ่ายคงที่แบบระะบุรายการ)
 • ทุนประกันภัยทั้งหมด
 • ระยะเวลาการชดใช้* (จำนวนเดือน)

*เป็นระยะเวลาที่ผลของธุรกิจหยุดชะงัก อันเป็นผลเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและเป็นระยะเวลาที่ความสูญเสียจะได้รับการชดใช้ภายใต้กรมธรรม์นี้

การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง

การประกันภัยประเภทนี้ให้คุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องจักรของผู้รับเหมา เช่น เครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง รถยกของ และปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ อันมีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด การลักทรัพย์ การล้ม การพลิกคว่ำ และความเสียหายจากการถูกกระทบจากการขัดข้องหรือภัยบนถนน

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • รายการเครื่องจักร รวมทั้งยี่ห้อ แบบ รุ่นและทุนประกันภัย

การประกันภัยเครื่องจักรชำรุดเสียหาย

การประกันภัยเครื่องจักรชำรุดเสียหายให้คุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยมีสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องจากการหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ ด้านคุณภาพฝีมือ การขาดความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความสะเพร่าโดยพนักงานของผู้เอาประกันภัย การขาดน้ำในหม้อไอน้ำ การระเบิดจากสาเหตุทางกายภาพ ไฟฟ้าลัดวงจร พายุ หรือการชน

รายการทรัพย์สินที่นำมาประกันรวมถึงเครื่องจักรต่าง ๆ กระทั่งเครื่องยนต์ กังหัน คอมเพรสเซอร์ ปั้ม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อไอน้ำ เครื่องทำความเย็น/ความร้อน ตลอดจนสวิทซ์บอร์ดสำหรับปั้ม ฯลฯ

กรมธรรม์มิได้ให้ความคุ้มครองเหตุจากการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การลักทรัพย์ น้ำท่วม แผ่นดินไหว นิวเคลียร์ การจลาจลและการนัดหยุดงาน การกระทำโดยจงใจ หรือการละเลยของผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทน รวมทั้งความสูญเสียอันเป็นผลสืบเนื่อง

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • รายการเครื่องจักร รวมทั้งยี่ห้อ แบบ รุ่นและทุนประกันภัย

การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังอัดความดัน

กรมธรรม์นี้จะชดเชยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหม้อกำเนิดไอน้ำ หรืออุปกรณ์ที่เอาประกันภัย รวมทั้งความเสียหายต่ออาคารต่าง ๆ โดยรอบ เครื่องจักรและทรัพย์สินอื่น ๆ โดยเหตุจากการระเบิด การถล่ม หรือการเสียรูปจากแรงดันจากไอน้ำหรือของเหลว การประกันภัยนี้ยังชดใช้แทนผู้เอาประกันภัยที่ต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลทั่วไปสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บทางร่างกายที่ถูกกระทบกระเทือนจากเหตุดังกล่าว

รายการทรัพย์สินที่นำมาประกันรวมถึงหม้อกำเนิดไอน้ำ อิโคโนไมเซอร์ สเตริไลเซอร์ ถังเก็บแรงดันไอน้ำ ไดเจสเตอร์ และลูกสูบ รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ในระบบแรงดันไอน้ำหรืออากาศ

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • รายการเครื่องจักร รวมทั้งยี่ห้อ แบบ รุ่นและทุนประกันภัย

การประกันภัยความสูญเสียของผลกำไร

ในเวลาที่ชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องจักรหรือหม้อกำเนิดไอน้ำเกิดขัดข้อง หรือระเบิด ผู้ประกอบการไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับค่าซ่อมแซมที่มีราคาสูงแล้ว ยังต้องหยุดการผลิตอย่างต่อเนื่องระหว่างการจัดการซ่อม หรือรอชิ้นส่วนอะไหล่อันใหม่ซึ่งอาจต้องสั่งเข้ามาจากต่างประเทศ การหยุดชะงักทำนองนี้เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการต้องว้าวุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเงินสดเริ่มสะดุด แต่ยังต้องจ่ายค่าจ้าง และไม่อาจรับมือกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายตามกำหนด กรมธรรม์การประกันภัยความสูญเสียของผลกำไรถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านี้ไปได้

การประกันภัยความสูญเสียของผลกำไรชดใช้ความสูญเสียของผลกำไรของธุรกิจ ภายหลังจากอุบัติเหตุที่เกิดต่อเครื่องจักร หรือหม้อกำเนิดไอน้ำ การสูญเสียดังกล่าววัดได้โดยการเทียบเคียงรายได้หลังเกิดการเสียหายกับรายได้ภายใน 12 เดือนก่อนหน้านี้ หลังจากคำนึงถึงแนวโน้มของธุรกิจรวมทั้งองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต่อเนื่องบางประเภทเช่น วัตถุดิบ และค่าบรรจุหีบห่อจะถูกหักออก รวมทั้งตัวเลขสต๊อคสินค้า และการประหยัดค่าใช้จ่ายบางประการ

ผู้เอาประกันภัยจะได้นำค่าชดใช้ความสูญเสียรายได้นี้ไปชำระค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในธุรกิจ และค่าเงินเดือนพนักงาน และยังพอมีสำหรับผลกำไรสุทธิ การประกันค่าจ้างเต็มอัตราอาจไม่ใช่เรื่องจำเป็นหากว่าพนักงานถูกปล่อยให้พ้นสภาพเพราะเหตุจากงานหยุดชะงัก รูปแบบความคุ้มครองอื่น ๆ มีอีกหลากหลายภายใต้กรมธรรม์ประเภทนี้

รายจ่ายอื่น ๆ อันเกิดจากจำนวนชั่วโมงทำงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการลดการสูญเสียผลกำไร ก็ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยประเภทนี้

การประกันภัยความสูญเสียของผลกำไรจะเริ่มมีผลบังคับหลังเกิดอุบัติเหตุต่อเครื่องจักร หรือหม้อกำเนิดไอน้ำที่ได้เอาประกันไว้ และที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์การประกันภัยเครื่องจักรชำรุดเสียหาย หรือกรมธรรม์การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังอัดความดัน การประกันภัยความสูญเสียของผลกำไรไม่ใช่กรมธรรม์เดียวแต่เป็นการพ่วงเข้ามาหลังการจัดทำการประกันภัยเครื่องจักรชำรุดเสียหาย หรือการประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังอัดความดัน

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • ประมาณการผลกำไร
 • ระยะเวลาการชดใช้* (จำนวนเดือน)

*เป็นระยะเวลาที่ผลของธุรกิจหยุดชะงัก อันเป็นผลเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและเป็นระยะเวลาที่ความสูญเสียจะได้รับการชดใช้ภายใต้กรมธรรม์นี้

การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเลคทรอนิค

การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเลคทรอนิคเป็นการประกันอุบัติเหตุ “ความเสี่ยงทุกชนิด” ที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าต่อตัวเครื่องอุปกรณ์อาทิ ระบบเตือนภัยและระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ อุปกรณ์จัดการข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ระบบโทรศัพท์ อุปกรณ์ห้องบันทึกเสียงและห้องส่งโทรทัศน์ ฯลฯ

เหตุต่อไปนี้จะได้รับคุ้มครองโดยการประกันภัยนี้ :

 • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดทุกชนิด เครื่องบินตก
 • ควัน อิทธิพลจากน้ำและความชื้น
 • ไฟฟ้าลัดวงจร และเหตุอื่นที่เกิดจากไฟฟ้า
 • การออกแบบผิดพลาด หรือใช้วัสดุผิดแบบ การผิดพลาดในการผลิต การประกอบ และติดตั้ง ความบกพร่องจากการหล่อ และของวัสดุ ความผิดพลาดอื่น ๆ และคุณภาพฝีมือ
 • การปฏิบัติงานผิดพลาด การขาดความชำนาญ ประมาทเลินเล่อ
 • การกลั่นแกล้งจากการกระทำของลูกจ้าง พนักงาน หรือบุคคลภายนอก
 • โจรกรรม ขโมย
 • แผ่นดิน และแผ่นดินเลื่อน

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลและข้อมูล รวมทั้งแผ่นดิสต์และเทปแม่เหล็ก แผ่นดิสต์ และข้อมูลที่บันทึกลงไว้ จะได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเลคทรอนิคนี้ และในทำนองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายการทำงานที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าเช่า ค่าขนส่งข้อมูลหรือค่าเดินทางของพนักงาน ค่าที่พักที่ต้องเดินทางไกลจากที่ตั้ง ค่าแรงกะกลางคืน หรือค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นในวันหยุด และอื่น ๆ ในทำนองนี้จะได้รับการชดใช้โดยการประกันภัยดังกล่าว

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • ทุนประกันภัย
 • ระยะเวลาการชดใช้* (จำนวนเดือน)

*เป็นระยะเวลาที่ผลของธุรกิจหยุดชะงัก อันเป็นผลเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและเป็นระยะเวลาที่ความสูญเสียจะได้รับการชดใช้ภายใต้กรมธรรม์นี้

ติดต่อ

ทีมบริการ

+66 (0) 2661 6522

สำนักงานภูเก็ต

+66 (0) 7623 8211

ประเภทการประกันภัย