การประกันชีวิตแบบกลุ่ม

ปกป้องทรัพย์สินอันทรงคุณค่ายิ่งของบริษัทด้วยการประกันชีวิตแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นประกันภัยเบื้องต้นแต่ถือเป็นสวัสดิการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบรรดาพนักงาน เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทั้งการสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ หรือความเจ็บป่วย

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • จำนวนคนที่ขอความคุ้มครอง
 • ผลประโยชน์/ข้อคุ้มครองที่ต้องการ

การประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

เป็นประกันภัยที่ปกป้องผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกจากอุบัติเหตุทุกขนิด รวมถึงการถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกาย ที่ส่งผลให้การสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร หรือเกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

กรมธรรม์นี้ยังขยายความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการจลาจล และนัดหยุดงาน หรือระหว่างการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์อีกด้วย

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • จำนวนคนที่ขอความคุ้มครอง
 • ผลประโยชน์/ข้อคุ้มครองที่ต้องการ

การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

การประกันสุขภาพแบบกลุ่มไม่เพียงช่วยให้พนักงานสบายใจในเวลาที่ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนายจ้างที่ปฏิบัติตามเรื่องสวัสดิการการจ้างของบริษัทอีกด้วย การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ รวมทั้งค่าห้องและค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงพยาบาล ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉิน ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน และค่าธรรมเนียมสำหรับการเยี่ยมไข้ของแพทย์ในโรงพยาบาล

ผลประโยชน์ที่มีให้เลือกซื้อ เช่น ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก การชดใช้ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเพิ่มเติมพิเศษ และความช่วยเหลือฉุกเฉิน ก็สามารถนำเสนอเพิ่มเติมได้

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • จำนวนคนที่ขอความคุ้มครอง
 • ผลประโยชน์/ข้อคุ้มครองที่ต้องการ

ติดต่อ

ทีมบริการ

+66 (0) 2661 6522

สำนักงานภูเก็ต

+66 (0) 7623 8211

ประเภทการประกันภัย