การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจะชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาประกันภัยและเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์นี้ยังให้ความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วย

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
 • ประมาณการยอดขายต่อปี
 • จำนวนพนักงาน

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและที่เกิดจากสินค้า

การประกันภัยประเภทนี้จะชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยหรือโดยสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยผลิต จัดจำหน่าย หรือขาย

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • สินค้าที่เอาประกันภัย
 • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
 • ประมาณการยอดขายต่อปี
 • ชื่อประเทศที่ขอคุ้มครอง
 • อาณาเขต/เขตอำนาจศาลที่ขอคุ้มครอง

การประกันภัยความรับผิดที่เกิดจากสินค้า

ทุกแห่งที่คุณจัดจำหน่ายสินค้า คุณบอกเป็นนัย ๆ ว่าสินค้าของคุณถูกออกแบบให้ถูกคุณลักษณะ อีกทั้งสินค้านั้นจะไม่เกิดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้ การรับประกันดังกล่าว เรียกกันว่า “ความรับผิดที่เกิดจากสินค้า”

แม้ว่าคุณจะมิได้เป็นผู้ผลิต คุณยังคงความรับผิดหากว่าสินค้าใดที่คุณจัดจำหน่ายก่อให้เกิดความบาดเจ็บต่อผู้ใช้ ถ้าเช่นนั้นเหตุใดจึงปล่อยให้มีการเสี่ยงนี้เกิดขึ้น?

การประกันภัยความรับผิดที่เกิดจากสินค้าคุ้มครองผู้เอาประกันภัยต่อค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุจากการบกพร่องของสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยผลิต ขาย หรือจัดจำหน่าย

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • สินค้าที่เอาประกันภัย
 • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
 • ประมาณการยอดขายต่อปี
 • ชื่อประเทศที่ขอคุ้มครอง
 • อาณาเขต/เขตอำนาจศาลที่ขอคุ้มครอง

การประกันภัยการเรียกคืนสินค้า

การเรียกคืนสินค้านับเป็นเรื่องน่าปวดหัวเอาการสำหรับบริษัทใด ๆ แม้จะมีแผนการการเรียกคืนสินค้าไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ตาม การดำเนินการเรียกคืนสินค้าไม่เพียงแต่หมายถึงการทุ่มเงินก้อนโตในวิธีการการเรียกคืนสินค้า แต่ยังทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ที่ไม่อาจประเมินค่าได้

การเรียกคืนสินค้าจะชดใช้ผู้เอาประกันภัยต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเรียกคืนสินค้าที่ได้ขอเอาประกันภัยไว้ ที่เกิดขึ้นในอาณาเขตที่คุ้มครอง จากผู้จัดจำหน่าย ผู้ซื้อ หรือผู้ใช้สินค้านั้น ๆ โดยสาเหตุเป็นผลจากข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. โดยเหตุบังเอิญ ละเลยที่่จะนำวัตถุบางชนิดเข้าไปในกระบวนการผลิตสินค้าที่เอาประกันภัย หรือ
 2. นำวัตถุบางอย่างที่ไม่อยู่ในกระบวนการผลิตเข้ามาใช้ หรือเข้ามาทดแทนโดยบังเอิญในการผลิตสินค้าที่เอาประกันภัย หรือ
 3. ความบกพร่องในการออกแบบ การผลิต การบรรจุ การผสมผสาน การติดฉลาก รวมทั้งการเก็บรักษาสินค้าที่เอาประกันภัย หรือ
 4. ความเสียหายโดยเจตนาที่กระทำต่อสินค้าที่เอาประกันภัยโดยพนักงาน หรือบุคคลภายนอก

หากว่าการใช้สินค้าที่เอาประกันภัยนั้นส่งผลให้ หรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งมีสาเหตุโดยข้อ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 ที่กล่าวไว้ข้างต้น

ค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนสินค้า หมายความถึงค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล และจำเป็นที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยในการตรวจสอบ ถอน ทำลาย ซ่อมแซม หรือทดแทนสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ ซึ่งอาจรวมแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้

 • ค่าใช้จ่ายในการแจ้งให้ลูกค้าทราบ
 • ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง หรือทำลายผลิตภัณฑ์จากผู้ซื้อ หรือผู้จัดจำหน่าย
 • ค่าใช้จ่ายในการเช่าโกดังเก็บของเพิ่มเติม
 • ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเพิ่มเติมในการดำเนินการเรียกคืนสินค้า
 • ค่าใช้จ่ายในการคืนเงิน ซ่อมแซม หรือทดแทน และการขนส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้า

ข้อคุ้มครองเพิ่มเติม อาทิ ค่าใช้จ่ายในการจัดการให้ธุรกิจกลับคืนสู่สภาพก่อนเกิดเหตุ สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • สินค้าที่เอาประกันภัย
 • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
 • ประมาณการยอดขายต่อปี
 • ชื่อประเทศที่ขอคุ้มครอง
 • อาณาเขต/เขตอำนาจศาลที่ขอคุ้มครอง

การประกันภัยการปนเปื้อนสินค้า

การประกันภัยการปนเปื้อนสินค้าจะชดใช้ผู้เอาประกันภัยต่อความเสียหายอันเกิดจากการปนเปื้อนโดยอุบัติเหตุต่อสินค้าที่เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือโดยเป็นผลจากการถูกกลั่นแกล้งโดยเจตนาที่กระทำต่อสินค้า หรือการข่มขู่

ความเสียหายรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 1. ก. ธุรกิจหยุดชะงัก
 2. ข. ค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนสินค้า
 3. ค. ค่าใช้จ่ายในการทดแทนสินค้า
 4. ง. ค่าใช้จ่ายในการทำให้ธุรกิจกลับคืนสู่สภาพ
 5. จ. ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญ
 6. ฉ. ค่าใช้จ่ายในกรณีที่สินค้าถูกขู่ คุกคาม

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • สินค้าที่เอาประกันภัย
 • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
 • ประมาณการยอดขายต่อปี
 • ชื่อประเทศที่ขอคุ้มครอง
 • อาณาเขต/เขตอำนาจศาลที่ขอคุ้มครอง

การประกันภัยความรับผิดตามสัญญา

การประกันภัยความรับผิดตามสัญญาจะชดใช้แทนผู้เอาประกันภัยต่อค่าเสียหายที่ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีพันธะสัญญาที่ผูกมัดภายใต้สัญญาที่ได้ขอประกันภัยไว้ ให้ต้องรับผิดตามกฎหมายต่อความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
 • รายละเอียดสัญญา

การประกันความรับผิดของนายจ้าง

การประกันภัยประเภทนี้จะชดใช้แทนผู้เอาประกันต่อค่าเสียหายที่ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อพนักงานสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุหรือโรคภัยที่เป็นผลจากการจ้างงานโดยผู้เอาประกันภัยในการดำเนินธุรกิจในอาณาเขตที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • ประมาณการเงินเดือนต่อปี
 • จำนวนพนักงาน

ติดต่อ

ทีมบริการ

+66 (0) 2661 6522

สำนักงานภูเก็ต

+66 (0) 7623 8211

ประเภทการประกันภัย