การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

โดยอาศัยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฉบับพ.ศ. 2535 รถยนต์ทุกคันจะต้องมีประกันภัยประเภทภาคบังคับ คุ้มครองทั่วเขตพระราชอาณาจักรไทย

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับให้ความคุ้มครองบุคคลใด ๆ ที่ได้รับอุบัติเหตุอันเกิดจากการใชัรถ กรมธรรม์นี้จะชดใช้เงินเป็นจำนวน 50,000 บาทต่อคนสำหรับการบาดเจ็บต่อร่างกาย และจำนวน 100,000 บาทในกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร อย่างไรก็ดีวงเงินจำกัดสูงสุดจะต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน และไม่เกินสูงสุด 5,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

  • ชื่อผู้เอาประกันภัย
  • รายละเอียดของรถ (ยี่ห้อ รุ่น ปี)
  • หมายเลขทะเบียนรถ
  • เลขตัวถัง

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

นอกเหนือจากการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับแล้ว ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อการประกันภัยภาคสมัครใจได้อีก การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองการรับผิดต่อบุคคลที่สาม (เพิ่มเติมจากจำนวนเงินรับผิดสูงสุดภายใต้กรมธรรม์การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ) ในกรณีเกิดการบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สิน

นอกเหนือจากการคุ้มครองบุคคลที่สามแล้ว ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองในระดับต่าง ๆ เพื่อปกป้องความสูญเสียหรือความเสียหายต่อตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ผ่านการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชนิดครอบคลุมทุกกรณี หรือการประกันภัยภาคสมัครใจที่คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหายและไฟไหม้ เท่านั้น

การประกันภัยนี้ยังขยายความคุ้มครองรวมไปถึงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารอีกจำนวนหนึ่ง อีกทั้งการประกันตัวผู้ขับขี่อีกด้วย

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

  • ชื่อผู้เอาประกันภัย
  • รายละเอียดของรถ (ยี่ห้อ รุ่น ปี)
  • หมายเลขทะเบียนรถ
  • เลขตัวถัง
  • ทุนประกันภัย

ติดต่อ

ทีมบริการ

+66 (0) 2661 6522

สำนักงานภูเก็ต

+66 (0) 7623 8211

ประเภทการประกันภัย