ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้มาติดต่อ

บริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด และบริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกรวมว่า “บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิความเป็นส่วนตัว รวมถึงภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม การใช้ และเปิดเผย (“การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคนของท่านอย่างถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และกฎเกณฑ์ทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 1. นิยาม

 

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จะกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในทำนองเดียวกัน

 

 1. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

 

แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป เช่น

 

 1. ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯ โดยตรง เช่น แบบฟอร์มในรูปแบบเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์ อีเมล ข้อความทางโซเชียลมีเดีย การสนทนาทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ คุ้กกี้ เป็นต้น
 2. ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ตัวแทนประกัน บริษัทประกันภัย ผู้รับประกันภัยต่อ สมาชิกในครอบครัวของท่าน หุ้นส่วนหรือพันธมิตรทางการค้าของบริษัทฯ แผนกหรือหน่วยงานที่ท่านสังกัด ที่ปรึกษาวิชาชีพของท่าน บุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากท่านให้ดำเนินการติดต่อกับบริษัท โรงพยาบาล หน่วยงานรัฐ เป็นต้น

 

สำหรับกรณีที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากท่าน ท่านตกลงที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

 

 1. แจ้งให้บุคคลภายนอกได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
 2. แจ้งให้บุคคลภายนอกได้ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ 
 3. บุคคลภายนอกได้ให้ความยินยอม ให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ดำเนินการประมวลผล

 

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขสมาชิกผู้เอาประกัน หมายเลขประจำตัวอื่นๆ ในเอกสารที่ทางราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏอยู่บนเอกสารที่ราชการออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ลายมือชื่อ ภาพถ่าย และข้อมูลอื่นใดที่สามารถใช้ในการระบุตัวตนได้ 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวตนของลูกค้าและผู้มาติดต่อ เช่น เพศ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด ตำแหน่ง ภาพบนบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึกโดยกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของบริษัทฯ ประวัติความคุ้มครองและการเรียกค่าสินไหมทดแทน

ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล บัญชีโซเชียลมีเดีย

ข้อมูลทางการเงินและธุรกรรม เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเดบิต ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลประวัติการชำระเงิน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ประวัติทางการรักษาทางการแพทย์ เป็นต้น

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 

บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบางประเภท  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่ประมวลผลข้อมูลประเภทนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้วิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

 1. ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่างๆ วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ระบุในประกาศฯ ฉบับนี้ หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน
 2. ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้แก่ท่านในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอม โดยติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ใน ข้อ 9. ของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคำขอยกเลิกความยินยอมของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ

 

ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทฯ อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรืออาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

 

 1. วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสมในการดำเนินการ และ/หรือ ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำการได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย โดยบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ภายใต้ฐานทางกฎหมายตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้กำหนดเอาไว้ ดังต่อไปนี้

 

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเป็นลูกค้าหรือผู้มาติดต่อ

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อสร้างและจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าและผู้มาติดต่อเพื่อใช้ในการติดต่อกับลูกค้าหรือผู้ติดต่อ

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อใช้พิจารณานำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย ความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ และเบี้ยประกันภัยที่สอดคล้องกับท่าน

เพื่อนำส่งข้อมูลให้แก่บริษัทประกันภัย บริษัทประกันภัยร่วมหรือผู้รับประกันภัยต่อ เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณารับประกันภัย และการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ความยินยอม (เฉพาะข้อมูลที่มีความอ่อนไหว)

เพื่อใช้ดำเนินการเรียกชำระเงินค่าบริการจากท่าน

 • การปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล ทำการตลาด ติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนำหรือเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • ประโยชน์อันชอบธรรม
 • ความยินยอม

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับกรมธรรม์ การแก้ไขกรมธรรม์ การต่ออายุกรมธรรม์ การรับแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ การรับเรื่องร้องเรียน และบริการลูกค้าสัมพันธ์

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อส่งข้อมูลหรือรายงานให้กับหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สภาทนายความ เป็นต้น

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • หน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคคล และทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการบันทึกการเข้าออกของลูกค้าและผู้มาติดต่อ เช่น การบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิด

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์อันชอบธรรม 1. การขอความยินยอม และผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ หรือถอนความยินยอม

 

บริษัทฯ จะขอความยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการอันเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในข้อ 3. โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือให้ความยินยอมแนบท้ายประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (และที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง) เท่านั้น

 

ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทฯ  

 

หากท่านไม่ให้ หรือ ถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

 

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น

 

 1. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันภัยร่วมหรือผู้รับประกันภัยต่อ บริษัทในเครือในกลุ่ม คู่ค้าและพันธมิตรทางการค้าของบริษัทฯทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้ประเมินความเสียหาย ทนายความ อู่ซ่อมรถยนต์ สถานพยาบาล เพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติตามสัญญา 
 2. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อัยการ ศาล หรือกรณีที่กฎหรือระเบียบของหน่วยงานราชการ บังคับบริษัทฯ ให้ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 3. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ บุคคล หรือบริษัทใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบรวม หรือเข้าถือครองกิจการที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าที่ใด ๆ ซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ภายใต้สัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

 

บริษัทฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรือประมวลผลในการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่านกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และจะกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลของท่านตราบเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นที่บริษัทจะต้องดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย หรือตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีทั่วไปบริษัทฯ จะเก็บรักษาไว้เป็นเวลาสิบ (10) ปี หลังจากบริษัทฯ มีการติดต่อกับท่านครั้งสุดท้าย 

 

บริษัทฯ จะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือลบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับท่านทันที เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาไว้เพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และไม่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมายและทางธุรกิจ

 

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

สิทธิขอถอนความยินยอม  ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่บริษัทฯ มีเหตุผลอันชอบธรรม ที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปได้

 

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ท่าน และตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้

 

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สมบูรณ์และถูกต้อง

 

สิทธิขอให้ลบข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเห็นว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอคัดค้านตามข้อต่อไปของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

สิทธิขอคัดค้าน ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยฐานประโยชน์อันชอบธรรม (รวมถึงของบุคคลภายนอก) หรือกรณีที่มีเหตุผลอื่นใดเป็นการเฉพาะที่ทำให้ท่านมีความประสงค์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลในฐานทางกฎหมายนี้ 

 

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น ในกรณีที่ท่านต้องการเสริมข้อมูลที่ถูกต้อง หรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการประมวลผลข้อมูล

 

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น

 

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิ ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯทราบ โดยใช้ข้อมูลในข้อ 9. ของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ภายใน 30 วันหรือระยะเวลาอื่นตามที่ได้ตกลงกับท่านที่เป็นเจ้าของข้อมูลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากได้รับคำร้องขอ

 

อย่างไรก็ตาม ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ในกรณีที่การใช้สิทธิดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด หรือ หากทำตามสิทธิของท่านอาจจะกระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

 

 1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

บริษัทฯ มีการทบทวนและดำเนินการให้มาตรการด้านความปลอดภัยขององค์กร เทคนิค และกายภาพมีความทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มีนโยบายและการควบคุมภายใน ที่จะทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยบังเอิญ ใช้ผิดวัตถุประสงค์ ถูกเปิดเผย และไม่สามารถเข้าถึงได้ ยกเว้นพนักงานของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่ใช้ข้อมูลของท่านเท่านั้น

 

 1. การติดต่อบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

หากท่านมีข้อสงสัยอันเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่

 

ชื่อ: บริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด

บริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด

ที่อยู่: 75/62-63 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เว็บไซต์: https://www.chazinsurance.com

โทรศัพท์: +66 (0) 2661 6522 (สำนักงานใหญ่)

อีเมล: chazdpo@chazinsurance.com

 

 1. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทได้ที่ CHAZ - Privacy Notice 

วันที่ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับ: [1 มิถุนายน 2564]

ปรับปรุงล่าสุด: [1 มิถุนายน 2564]

หนังสือแจ้งการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการจัดเก็บไว้ก่อนที่ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ

 

วันที่: 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เรียน: บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 

เนื่องจาก บริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด และบริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวกับธุรกิจของท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) (“พ.ร.บ.ฯ”) ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นี้ บริษัท ฯ จึงได้จัดทำหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัท ฯ ก่อนวันที่พ.ร.บ.ฯ จะมีผลบังคับใช้ 

 

ตามที่บริษัทฯ ได้เก็บ รวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ ในฐานะพนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือฐานะอื่น ๆ ก่อนวันที่ พ.ร.บ. จะมีผลใช้บังคับ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการจัดเก็บและใช้อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำเช่นนั้น หากบริษัทฯจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิมที่ได้มีการจัดเก็บก่อนวันที่ พ.ร.บ. มีผลใช้บังคับ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักการและวิธีการที่พ.ร.บ.ฯ กำหนด โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

 

ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯก่อนที่พ.ร.บ.ฯ จะมีผลบังคับใช้ได้ทุกเมื่อ โดยสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล chazdpo@chazinsurance.com  นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด และบริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาการให้บริการของเราต่อท่าน คุกกี้ช่วยให้ท่านได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการใช้เว็บไซต์ และยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บโดยคุกกี้มีเพียงข้อมูลที่ท่านให้กับเรา คุกกี้ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่านได้


เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ทั้งของบริษัท (First party cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลภายนอก (Third-party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอกที่เราใช้บริการอยู่ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของเรา


คุกกี้ที่เราใช้อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามการจัดเก็บ คือ

 • Session Cookies

Session Cookies เป็นคุกกี้ที่ถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์แค่ในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และจะมีการลบออกโดยอัตโนมัติจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อท่านทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์ Session cookies ไม่ถูกเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟ และไม่เก็บข้อมูลใดๆจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้


 • Persistent Cookies

Persistent Cookies เป็นคุกกี้ที่ยังทำงานอยู่แม้จะปิดเว็บเบราว์เซอร์ และอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้สามารถใช้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชม เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในหน้าใดหน้าหนึ่ง และประสิทธิภาพของเว็บไซต์โดยทั่วไป 


 • Third-party Cookies

Third-party Cookies คือคุกกี้ที่ถูกติดตั้งโดยบุคคลภายนอกโดยมีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลบางประเภทจากผู้ใช้เว็บเพื่อทำการวิจัย เช่น พฤติกรรม ข้อมูลประชากร หรือพฤติกรรมการใช้จ่าย คุกกี้ประเภทนี้มักถูกใช้โดยผู้โฆษณาที่ต้องการแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการได้ทำการตลาดต่อกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม 


เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

เพื่อทำให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ หากพิจารณาตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เรามีการนำคุกกี้มาใช้ 3 ประเภท ดังนี้


 • คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ บริการต่างๆที่ท่านร้องขอจะไม่สามารถทำได้ เช่นการรับใบเสนอราคา หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่สามารถใช้เพื่อการตลาด หรือจดจำว่าท่านอยู่ใช้งานอินเทอร์เน็ตอะไรบ้าง


 • คุกกี้วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ เช่น หน้าเว็บใดที่ผู้เยี่ยมชมเข้าใช้บ่อยที่สุด และกรณีผู้เยี่ยมชมได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากหน้าเว็บ นอกจากนี้ คุกกี้ประเภทนี้ยังช่วยให้เราสามารถบันทึกและนับจำนวนผู้เยี่ยมชม ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้เราเห็นว่าผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์อย่างไร เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้เยี่ยมชมเนื่องจากข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้รวบรวมจะไม่ระบุชื่อ และใช้เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของเราเท่านั้น 


 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำตัวเลือกที่ท่านเลือก เช่น ชื่อผู้ใช้ ภาษา หรือภูมิภาคที่ท่านอยู่ และจัดให้มีคุณสมบัติขั้นสูง  ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์อาจจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของท่านได้เพื่อท่านจะได้ไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านซ้ำๆ เมื่อใช้อุปกรณ์บางอย่างเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ประเภทนี้ยังสามารถใช้เพื่อจดจำการเปลี่ยนแปลงที่ท่านทำกับขนาดตัวอักษร แบบอักษร และส่วนอื่นๆของหน้าเว็บที่ท่านสามารถปรับแต่งได้ คุกกี้ประเภทนี้ไม่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่สามารถใช้เพื่อการโฆษณา หรือจดจำว่าท่านอยู่ใช้งานอินเทอร์เน็ตอะไรบ้าง 


IP Addresses 

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมที่อยู่ Internet Protocol (“IP”) ของท่านเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล IP Addresses จะถูกจัดเก็บในลักษณะที่ไม่อาจระบุตัวตนของท่านได้


การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และเครื่องมือภายนอกต่างๆ

เพื่อช่วยพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และเครื่องมือภายนอก เช่น Line, Youtube, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram เมื่อท่านดูบทความบนเว็บไซต์ของเรา


การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้


เราอาจปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้และเราขอให้ท่านทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะเพื่อทราบถึงการใช้คุกกี้ของเรา


ปรับปรุงล่าสุด 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

นโยบายการใช้คุกกี้และข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด และบริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด (รวม เรียกว่า “บริษทั ” หรือ “เรา”) ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาการให้บริการของเราต่อท่าน คุกกี้ช่วยให้ท่านได้รับความ สะดวก และรวดเร็วในการใช้เว็บไซต์ และยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น