1. ด้านความน่าเชื่อถือ: จากรุ่นสู่รุ่น เราดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจน่าเชื่อถือและความเอาใจใส่ โดยยึดแนวทางในการทำงานแบบ “ใกล้ชิด เป็นกันเอง” จรรยาบรรณ ความดีงามในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ทำให้เราได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอด
  2. ด้านบุคคลากร: เราเชื่อในกำลังความสามารถของบุคคลากรในการตัิดสินใจ ในการสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าและในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม โดยเรายึดถือความสัมพันธ์ภายในบริษัทที่เป็นกันเอง บุคคลากรเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุด
  3. ด้านการบริการ: เราทุ่มเทเพื่อการบริการที่ฉับไวและครบครัน การรักษาระดับมาตรฐานให้สูงอยู่เสมอในงานบริการ ตลอดถึงการให้คำแนะนำที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและน้อมรับมาปฏิบัติ โดยทุ่มเทที่จะดำเนินงานต่าง ๆ ให้เกินความคาดหมาย
  4. ด้านความก้าวหน้า: ความน่าเชื่อถือ บวกกับกลุ่มบุคคลากรที่มีความรู้และความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการทุ่มเทที่ให้ได้มาซึ่งมาตรฐานที่สูงในการบริการ จะนำเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและเติบโต

ติดต่อ

ทีมบริการ

+66 (0) 2661 6522

สำนักงานภูเก็ต

+66 (0) 7623 8211

ประเภทการประกันภัย